Вiртуальны
кабiнет
беларускай мовы
i лiтаратуры

Пра нас!

Дакументы

Метадычны дыялог

Публікаці

Пазакласная работа

Бібліятэка і медыятэка кабінета

ВідэафільмА. Дудараў. “Сёння”
Час гучання: 36:12
Мэта прагляду: пазнаёміцца з асобай А. Дударава, вучыцца вылучаць асноўныя вехі жыцця і творчасці

Пытанні і заданні:
 1. Вылучыць вехі твочасці А.Дударава.
 2. Назавіце першыя фільмы, у якіх А. Дудараў выступіў у якасці акцёра?
 3. Чаму А. Дудараў вельмі пранікнёна адносіцца да тэмы Вялікай Айчыннай вайны?
 4. З якім пачуццём Дудараў расказвае пра свайго бацьку?
 5. Якую ролю адыграў блізкі чалавек у станаўленні драматурга?
 6. Якім паказаны Дудараў у час наведвання роднай хаты, у час размовы са сваёй другой маці, са сваёй сястрой?
 7. Які лейтматыў праходзіць праз сюжэт наведвання малой Радзімы?
 8. Якія гарады Беларусі ў жыцці і творчасці драматурга асабліва памятныя?
 9. Аўтарам сцэнарыяў да якіх кінафільмаў з’яўляецца А. Дудараў?
 10. У якіх п’есах драматург адлюстраваў старонкі гістарычнага мінулага нашай краіны?
 11. Чаму менавіта на гэтых гістарычных асоб накіравана ўвага драматурга?
 12. Якія беларускія тэатры сталі дэбютнымі сцэнамі для п’ес А.Дударава?


ВідэафільмА. Дудараў. “Вечар”

Уважліва разгледзьце герояў спектакля. Што вы можаце сказаць пра іх знешнасць, паводзіны, характар? Што могуць расказаць пра герояў іх касцюмы?

Легенда. “Таямнічая Нарач”


Я.Купала. “Курган”


М.Багдановіч. “Па-над белым пухам вішняў”


Радыёспектакль “Вечар”. А. Дудараў
“Зорка Венера” выконвае Я. Навуменка


Выконвае І.Дарафеева. “ Спадчына”Тэма: Уводзіны Дакументальны фільм Свет Караткевіча

Час гучання 25:14
Пытанні і заданні:
Прагледзьце пачатак фільма і адкажыце на пытанні:
1. Якія факты з біяграфіі У. Караткевіча запомнілі?
2. Якія мясціны звязаны з імем Караткевіча?
3. Што ёсць Бацькаўшчына для пісьменніка?
4. Які прыём прапануе выкарыстаць Уладзімір Сямёнавіч, каб выхаваць патрыётаў? Ці пагаджаецеся вы з гэтым меркаваннем?Тэма: Прыказкі.

Прагляд мультыплікацыйнага фільма «Выцінанкi-прымаўкi»
Час прагляду 6:59
Рэжысёр Міхаіл Тумеля
Пытанні і заданні:
 1. Прагледзьце мульцік «Выцінанкi-прымаўкi» (2008 год) Міхала Тумелі. Якое ўражанне пакінуў фільм?
 2. Як стваральнікам удалося перадаць каларыт нацыянальнай культуры.
 3. Мульцік створаны ў тэхніцы выцінанка, дзе ўсе персанажы выразаны з паперы. Хто з герояў запомніўся?
 4. Конкурс на самага ўважлівага гледача. Назавіце прыказкі з мультфільма. Дайце ім тлумачэнне.


Для вучняў

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11клас

Электронныя сродкi навучання

Рыхтуемся да алімпіяды

Школьная медыялабараторыя

Адукацыйны медыярэсурс для настаўнікаў, бацькоў і вучняў СШ №20 г. Оршы па навучанні беларускай мове сродкамі медыятворчасці

Каталог вучнёўскай медыятворчасці па вучэбных прадметах “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура”

Складальнік А. Я. Панкратава

Х, ХІ клас

Ніл Гілевіч. Тэматычная разнастайнасць лірычных твораў

Конкурснае медыяразважанне «Асоба паэта ў песнях на словы Ніла Гілевіча». Аўтар Бажэнка Ксенія

Пятрусь Броўка. Верш "Сляды".

Медыяводгук . Аўтар Дзямешка Аліна

Публіцыстычны стыль маўлення

Прэзентацыя да публіцыстычнага выказвання «Мой кумір»

Лексiка. Аналіз газетнага артыкула з пункту гледжання адпаведнасці лексічным нормам.

Відэапераклад. Аўтар Дзямешка Аліна

Лічэбнік. Ужыванне склонавых форм лічэбнікаў у вусным маўленні.

Медыяпрактыкаванне. Аўтар Гут Таміла

ІХ клас

Двухсастаўныя сказы. Складанне тэкстаў на тэмы, звязаныя з працай людзей розных прафесій.

Відэакалаж "Прафесія маёй мары". Калектыўны праект

Публіцыстычны стыль маўлення. Вуснае выказванне "Мая будучая прафесія - праграміст". Відэаролік.

Аўтары Панасенка Мікіта і Царыкаў Мацвей.

Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі. Ужыванне складаных сказаў з рознымі відамі сувязі ў маўленні. Медыяпраект "Свет маіх захапленняў": “Маё захапленне – кіно”.

Кінаафіша. Аўтар Ісакаў Антон

“Маё захапленне – дзюдо”.

Відэаўрок. Аўтары Ганчароў Мікіта, Кірсанаў Данііл

“Маё захапленне – псіхалогія”.

Медыясачыненне. Аўтар Ларчанкава Кацярына

“Маё захапленне – жывёлы”.

Рэкламны банер

“Маё захапленне – вандроўкі”.

Віртуальная экскурсія

“Маё захапленне – вольная барацьба”.

Медыясачыненне. Аўтары Кірсанаў Данііл, Ганчароў Мікіта

“Маё захапленне – мода”.

Анлайн-газета. Аўтар Вашчылава Аліна, Балабіна Наста

“Маё захапленне – біялогія”.

Прэзентацыя. Аўтар Тамашова Ганна, Саломеннікава Ксенія

“Маё захапленне – здаровы лад жыцця”.

Буклет. Аўтар Краўчанка Ксенія

“Маё захапленне – камп’ютарныя гульні”.

Інфаграфіка. Аўтар Зязюлін Дзмітрый

VIIІ клас

Янка Купала. Верш Спадчына".

Узор для выразнага чытання на памяць

Якуб Колас. “Хмарка”

Медыяводгук «Пра што твор Якуба Коласа «Хмарка?»

VII клас

У. Караткевiча "Зямля пад белымi крыламi". Творчая прэзентацыя раздзела.

Відаўрок па прыгатаваннi дранiкау́. Аўтар Мысько Вячаслаў

Максiм Танк. Верш "Дрэвы памiраюць".

Вiдэаiнтэрпрэтацыя верша. Аўтары Альшэу́ская Маша i Бараноу́ская Кацярына

Сачыненне-апісанне мясцовасці:

Медысачыненне. Аўтар Бараноўская Кацярына

Відэаролік “З чаго пачынаецца Радзіма?”.

Аўтар Майбарада Антон

Прыслоўе. Ужыванне прыслоўяў у вусным маўленні: Відэаролік "Шкодныя парады". Аўтар Ілья Каташоў

Відэаўрок “Граем на акулеле”.

Аўтар Красоўская Аліна

Відэасачыненне.

Аўтар Навічэнка Марыя

Дзеепрыслоўе. Асаблівасці ўжывання дзеепрыслоўяў у беларускай мове. Вусны пераклад тэксту з рускай мовы.

Відэапераклад. Аўтар Навічэнка Марыя

VI клас

Алесь Пісьмянкоў. Верш "Продкi".

Відэаінтэрпрэтацыя верша. Аўтар lвашкевiч Александрына

Назоўнік. Уласныя назоўнікі. Спіс назваў мясцовасці.

Карта майго горада. Аўтар Вераніка Сцяпанава

Публіцыстычны стыль тэксту:

Медыявіншаванне. Паштоўка. Аўтар Красоўская Аліна

Відэавіншаванне.

Аўтары Альшэўская Маша, Каташоў Ілья, Сцепаненка Вераніка, Шафранскі Вадзім

Медыяпаштоўка.

Аўтар Кацярына Бараноўская

Медыянататка пра рэспубліканскага конкурсу дзіцячых малюнкаў, прысвечаны 500-годдзю беларускай Бібліі.

Аўтар Савіцкая Лізавета

V клас

Інтэграваны ўрок. Беларуская літаратура - Мастацтва. Калектыўны медыяпраект па тэме "Такiя розныя дзецi".

Адказны за праект Саломеннiкау́ Кiрыл

Сямейны медыяпраект "Вайна ў гісторыі маёй сям'і".

Аўтар Дварко Цімафей

Якуб Колас. Урывак з паэмы " Новая зямля". Выразнае чытанне паэтычнага твора:

Відэаінтэрпрэтацыя твора. Аўтары Варабъева Аліна, Жукоўская Соф'я

Відэазапіс выразнага чытання.

Аўтар Хрысціна Харланава

Якуб Колас. Песня ляснога жаўранка. Выразнае чытанне.

Відэазапіс выразнага чытання. Аўтары Вараб'ева Аліна і Харланава Хрысціна

Г. Марчук. Казка “Чужое багацце”. Выразнае чытанне па ролях, фармулёўка галоўнай думкі казкі праз міні- інсцэніроўку

Медыяінсцэніроўка. Аўтары Вараб'ёва Аліна, Беларускі Яўген, Кузняцова Вераніка, Ліхачоў Андрэй

Лексiка абмежаванага у́жытку. Відэатэкст "Мамiна праца".

Аўтар Івашкевіч Александрына

Простая мова. Дыялог. Інтанаванне сказаў з простай і дыялагічнай мовай:

Вусны падрабязны пераказ тэксту з простай мовай. Відэапераказ па ролях

Калектыўнае медыясачыненне "Хто лепшы?"

Аўтары Беларускі Жэня, Вараб'ёва Аліна, Дварко Цімафей, Кузняцова Вераніка, Ліхачоў Андрэй

Медыяпераклад.

Аўтары Вараб’ева Аліна, Ліхачоў Андрэй

Сачыненне-апавяданне па малюнку: Медыясачыненне"Шчаслівае сяброўства".

Аўтар Шпанская Кацярына

Медыясачыненне " Паштальен і сябры".

Аўтар Карабкін Кастусь

Медыясачыненне " Як сябры навучылі Жырафу на роднай мове размаўляць".

Аўтар Жукоўская Соф'я